Proč věřit

Víra je důležitou součástí života každého člověka. Věřit v něco znamená dávat věci do souvislostí, určitým způsobem je interpretovat a posuzovat. Křesťané považují za takové základní měřítko víru v Boha. Věří, že skrze svoji víru mohou do světa vnášet jeho přání, doporučení a lásku. Věří, že díky víře v dobrého a milujícího Boha mohou napomáhat dobru v tomto světě. Víra neznamená nikdy absolutní jistotu, ale neustálý zápas a hledání. Ale právě ve chvílích beznaděje, je víra v někoho, kdo nás má bezpodmínečně rád, obrovskou oporou. Víra v Boha není něco, co by se dalo změřit nějakým přístrojem nebo potvrdit experimentem, ale je možné ji zažít v určitých životních situacích nebo ve společenství.

www.e-cirkev.cz


O nás

Jsme tradiční sbor Českobratrské církve evangelické přiklánějící se spíše k reformované tradici. Tato webová stránka nás má propojit nejen mezi sebou, ale i s těmi, kdo hledají něco podobného jako my - plný život ve víře v Ježíše Krista.

Českobratrská církev evangelická, stručně zvaná Evangelická církev, vyznává víru v Boha Otce, Syna a Ducha svatého. Tato víra ji spojuje s křesťany všech vyznání a všech dob.

Za jediné pravidlo víry a života uznává Boží slovo dosvědčené v Písmech Starého a Nového zákona, jejichž středem je Boží zjevení v Ježíši Kristu.

  • Je přesvědčena, že posláním církve a jejích členů je oslavovat Boha slovem i celým životem. Vyřizuje evangelium o spasení v Ježíši Kristu každé generaci a všem bez rozdílu.
  • Vysluhuje svátosti podle Kristova ustanovení.
  • Usiluje o vždy plnější poznávání pravdy Boží.
  • Tvoří společenství víry, lásky a naděje ve vzájemné službě a pomoci.
  • Přijímá odpovědnost za věci veřejné.
  • Přijímá zásadu všeobecného kněžství lidu Kristova, podle níž je poslání církve svěřeno všem pokřtěným.
  • Evangelická církev se spravuje podle zásad presbyterně synodních.

Evangelická církev se hlásí do společenství reformačních církví. Navazuje na tradice České reformace, na hnutí husitské, církev podobojí i Jednotu bratrskou, na církve evangelické augsburského i helvetského vyznání, povolené v našich zemích tolerančním patentem v roce 1781.

Tyto dvě církve, církev augsburského a církev helvetského vyznání, se sloučily roku 1918 v církev jedinou, která přijala jméno Českobratrská církev evangelická.

Zdroj: www.e-cirkev.cz


Co vyznáváme

24.10.2011 00:26

Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného,...

Celý článek

—————

24.10.2011 00:26

Desatero přikázání

Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi,...

Celý článek

—————

24.10.2011 00:27

Modlitba Páně

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v...

Celý článek

—————

24.10.2011 00:25

Život je dar ...

Život je dar, nikoli důsledek nějaké zákonitosti nebo naopak náhody. Člověk tento dar může a má...

Celý článek

—————


Dvě svátosti

24.10.2011 01:03

Křest

Při této svátosti Boží lásku a věrnost připomíná voda. Ta symbolizuje očištění od hříchu a nový začátek - ve smyslu překročení řeky nebo záchrany před utonutím. Křest znamená pro člověka ujištění, že byl díky Ježíši Kristu jednou provždy přijat do společenství Božího lidu. Bůh nám při křtu...

Celý článek

—————

24.10.2011 01:03

Večeře Páně

Jednou ze dvou svátostí je v evangelické církvi Večeře Páně. Je to slavnost, kterou slaví pokřtění společně se svým Pánem jako hostinu. Kristovu láska a oběť se při ní stává skutečností skrze chléb a víno. Tak jako člověk nemůže žít bez pokrmu a nápoje, nemůže žít křesťan bez Krista. Bez jeho...

Celý článek

—————


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA