01.04.2023 19:48

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – jaro 2023

Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“ (Matouš 28,16–18)

Milé sestry a milí bratři, 

o Velikonocích slavíme a znovu pro sebe promýšlíme základní událost, kterou pro naši víru představuje vzkříšení Ježíše. Biblická svědectví o „setkáních se vzkříšeným“ naznačují, že ti, kdo se setkali po Velikonocích s Ježíšem, věděli, že se při tom setkali s Bohem. Přijímali to i jako potvrzení toho, co už o Kristu věděli. To, že živý Kristus není nikdo jiný než nazaretský Ježíš, znamenalo a znamená, že i naše poznání (a vyznání) jeho aktuální přítomnosti a moci může mít smysl jen na pozadí jeho zmrtvýchvstání.

Ježíš Kristus je nějakým způsobem stále živ a dává o sobě vědět, jinak bychom ho nemohli znát či mít tu zkušenost, kterou jako křesťané máme. Vzkříšením byl lidský soud, který Ježíši přisoudil smrt, vyvrácen vlastním Božím soudem, který mu přisoudil život. Bůh tímto soudem Ježíšův život ztotožnil se svým vlastním životem. Proto od té chvíle a v souladu s Božím věčným záměrem je příběh tohoto člověka, Ježíše Nazaretského, identický s vlastním Božím příběhem, takže poznat Ježíše Krista znamená poznat i Boha samého. Vzkříšením Ježíš získává podíl nejen na Boží autoritě, ale i na Boží identitě.

Celý Ježíšův příběh se skrze vzkříšení stává příběhem Boha samého: Bůh daroval svým vzkříšením Ježíši Kristu nový a svrchovaný status, na němž vše, co následuje, závisí. Vzkříšení je tak potvrzením a obhajobou Ježíše jako Krista, tj. jako Pána, kterému byla dána „veškerá moc na nebi i na zemi“ a zároveň je také formálním potvrzením Boha jako Pána dějin.

Oslavou vzkříšeného Ježíše zároveň vyznáváme, že na něm v posledku záleží také pokračování našeho životního příběhu a to i za hranicí smrti. Přijďte proto během Velikonočních svátků oslavit našeho vzkříšeného Pána.

Srdečně zvou Lukáš Klíma – farář a Věra Tefrová – kurátorka

Milé sestry a milí bratři, 

předně vás zveme na sborové shromáždění, které letos plánujeme na neděli 26. března. Jako obvykle bude bezprostředně navazovat na dopolední bohoslužby. Budeme při něm mimo jiné schvalovat sborový rozpočet, který najdete na druhé straně sborového dopisu.

Dále vás zveme na velikonoční sborová setkání. Bohoslužba na Květnou neděli 2. 4. bude od 10.00, protože při ní budou hudebně doprovázet studenti evangelické konzervatoře z Olomouce. Při této bohoslužbě bude sbírka určena na podporu projektů naší Diakonie, konkrétně na pomoc dětem v Libanonu a lidem zasaženým zemětřesením v Sýrii, více viz https://postnisbirka.diakonie.cz.

Na Zelený čtvrtek bude pašijové čtení. 

Velkopáteční bohoslužby budou od 9.00 hod. v kostele, stejně jako bohoslužby na největší slavnost křesťanského církevního roku, kterým je Boží hod velikonoční. Ekumenická odpolední bohoslužba na Velikonoční pondělí v budislavském kostelíku, spojená s poutí z Proseče, je již tradiční. Stejně jako v minulých letech se k nám přidají i někteří poutníci z Litomyšle. Vycházet budeme ve 13.00 hod. z Prosečského náměstí. Návrat do Proseče je možný autobusem v 16.01 hod. z Budislavi.

Do konce května probíhá sbírka na Jeronýmovu jednotu. Leták, ve kterém je představen projekt, na který bude věnován výtěžek letošní sbírky, je přiložen. Prosíme, pamatuje i na tuto sbírku.

Slavnost Nanebevstoupení si připomeneme ve čtvrtek 18. května biblickou hodinou v 18.00 hod. a Svatodušní svátky oslavíme bohoslužbou s Večeří Páně v neděli 28. května. Od května se budou bohoslužby již pravidelně konat v kostele.

Na závěr prosíme, abyste sborový život podporovali svou účastí osobní, modlitební i finanční.

 

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA