24.10.2009 14:25

Podzimní dopis sboru Českobratrské církve evangelické v Proseči - říjen 2009

Hospodinova spása je blízko těm, kdo se ho bojí, v naší zemi bude přebývat sláva… Hospodin dopřeje dobrých časů, svou úrodu vydá naše země. Před ním půjde spravedlnost a on bude kráčet její cestou. (Ž 85,10.13.14)

 

Milí bratři a sestry, v neděli 25. 10. budeme slavit svátek Díkůvzdání. Tento svátek je nesen duchem vděčnosti za úrodu, za Boží požehnání a jeho zachraňující blízkost. V závěru 85 žalmu čteme, že Bůh je svou spásou blízko těm, kdo se ho bojí. Konkrétním projevem této blízkosti je to, že Hospodinova sláva bude přebývat na zemi. A země pak vydá svou úrodu. Žalmista naznačuje pozoruhodnou spojitost mezi bohabojností, Hospodinovou blízkostí a úrodností země. A můžeme to vzít i z druhého konce: pokud jsme sklidili dobrou úrodu, máme to brát jako důsledek Hospodinovy blízkosti, která v nás vzbuzuje úctu a respekt.

S přáním „dobrých časů“

Lukáš Klíma – farář

Věra Tefrová – kurátorka

 

Program sborového života

 

Nedělní bohoslužby se konají pravidelně v 9.00 hod. v kostele, od neděle 1. 11. jsou bohoslužby v sále na faře. Pro děti je během bohoslužeb připravena nedělní škola, rodinné neděle jsou každou první v měsíci s programem po bohoslužbách pro děti i dospělé. Každou první neděli v měsíci se také konají ve 14.00 hod. ekumenické bohoslužby v kapli Boží lásky v Budislavi, každou druhou neděli v měsíci ve 13.30 hod. jsou bohoslužby na obecním úřadě v Jarošově. Bohoslužby se svatou Večeří Páně budou 25. 10. a potom první adventní neděli 29. 11.

Konfirmační cvičení se koná pravidelně v úterý v 15.30 hod., náboženství pro děti je ve čtvrtek v 13.00 a 14.00 hod. V termínu od 28.–31. 10. plánujeme rodinný pobyt s dětmi, další setkání „třicátníků“ bude koncem listopadu (přesný termín po domluvě upřesníme).

Přijměte srdečné pozvání na biblické hodiny, při kterých se setkáváme u Božího slova a obohacujeme svůj duchovní život. Začnou od 4. 11., v Proseči budou vždy ve středu od 17.00 hod. na faře, po vesnicích ve čtvrtek od 17.00 hod. v pořadí: Zderaz, Česká Rybná, Hluboká, Jarošov. Schůze staršovstva se letos koná pravidelně třetí neděli v měsíci po bohoslužbách.

Návštěvu faráře si můžete domluvit na telefonním čísle na faru, které je 468 000 207, na mobilním čísle 608 054 457, přes email proseč@evangnet.cz nebo přes skypový kontakt: klima.luk. Den určený pro návštěvy je obvykle čtvrtek. O všech sborových aktivitách se můžete nově informovat na webových stránkách www.prosec.evangnet.cz, kde jsou k nalezení také proslovená nedělní kázání a spousta dalších zajímavých odkazů.

Vzhledem k výši výdajů na vytápění sborových prostor, které v uplynulém roce přesáhly šedesát tisíc korun, plánujeme na příští rok výměnu oken, dveří a zateplení stropu ve sborovém domě. Vládní program „Zelená úsporám“ nabízí zaplatit až 50 % celkových nákladů na realizaci tohoto projektu. Druhou polovinu z předpokládaných osmi set tisíc korun budeme muset uhradit postupným splácením půjčky. Prosíme, abyste na tuto potřebu sboru pamatovali při odevzdávání darů a placení saláru, který je nejlépe uhradit do poloviny prosince, buď přímo pokladníku Jiřímu Břeňovi, některému z presbyterů nebo na číslo sborového účtu: 1143219389/0800. Děkujeme.

 

rijen 2009(2).rtf (1,7 MB)

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Proseč 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

18. 11. Nedělní bohoslužba 9.00
19. po 14,45 Nábožko mladší sk. (Jarošov)
20. út 15,00 Nábožko starší sk. (na faře)
23. pá setkání třicátníků (Litomyšl)
25. 11. Nedělní bohoslužba 9.00