24.10.2009 14:25

Podzimní dopis sboru Českobratrské církve evangelické v Proseči - říjen 2009

Hospodinova spása je blízko těm, kdo se ho bojí, v naší zemi bude přebývat sláva… Hospodin dopřeje dobrých časů, svou úrodu vydá naše země. Před ním půjde spravedlnost a on bude kráčet její cestou. (Ž 85,10.13.14)

 

Milí bratři a sestry, v neděli 25. 10. budeme slavit svátek Díkůvzdání. Tento svátek je nesen duchem vděčnosti za úrodu, za Boží požehnání a jeho zachraňující blízkost. V závěru 85 žalmu čteme, že Bůh je svou spásou blízko těm, kdo se ho bojí. Konkrétním projevem této blízkosti je to, že Hospodinova sláva bude přebývat na zemi. A země pak vydá svou úrodu. Žalmista naznačuje pozoruhodnou spojitost mezi bohabojností, Hospodinovou blízkostí a úrodností země. A můžeme to vzít i z druhého konce: pokud jsme sklidili dobrou úrodu, máme to brát jako důsledek Hospodinovy blízkosti, která v nás vzbuzuje úctu a respekt.

S přáním „dobrých časů“

Lukáš Klíma – farář

Věra Tefrová – kurátorka

 

Program sborového života

 

Nedělní bohoslužby se konají pravidelně v 9.00 hod. v kostele, od neděle 1. 11. jsou bohoslužby v sále na faře. Pro děti je během bohoslužeb připravena nedělní škola, rodinné neděle jsou každou první v měsíci s programem po bohoslužbách pro děti i dospělé. Každou první neděli v měsíci se také konají ve 14.00 hod. ekumenické bohoslužby v kapli Boží lásky v Budislavi, každou druhou neděli v měsíci ve 13.30 hod. jsou bohoslužby na obecním úřadě v Jarošově. Bohoslužby se svatou Večeří Páně budou 25. 10. a potom první adventní neděli 29. 11.

Konfirmační cvičení se koná pravidelně v úterý v 15.30 hod., náboženství pro děti je ve čtvrtek v 13.00 a 14.00 hod. V termínu od 28.–31. 10. plánujeme rodinný pobyt s dětmi, další setkání „třicátníků“ bude koncem listopadu (přesný termín po domluvě upřesníme).

Přijměte srdečné pozvání na biblické hodiny, při kterých se setkáváme u Božího slova a obohacujeme svůj duchovní život. Začnou od 4. 11., v Proseči budou vždy ve středu od 17.00 hod. na faře, po vesnicích ve čtvrtek od 17.00 hod. v pořadí: Zderaz, Česká Rybná, Hluboká, Jarošov. Schůze staršovstva se letos koná pravidelně třetí neděli v měsíci po bohoslužbách.

Návštěvu faráře si můžete domluvit na telefonním čísle na faru, které je 468 000 207, na mobilním čísle 608 054 457, přes email proseč@evangnet.cz nebo přes skypový kontakt: klima.luk. Den určený pro návštěvy je obvykle čtvrtek. O všech sborových aktivitách se můžete nově informovat na webových stránkách www.prosec.evangnet.cz, kde jsou k nalezení také proslovená nedělní kázání a spousta dalších zajímavých odkazů.

Vzhledem k výši výdajů na vytápění sborových prostor, které v uplynulém roce přesáhly šedesát tisíc korun, plánujeme na příští rok výměnu oken, dveří a zateplení stropu ve sborovém domě. Vládní program „Zelená úsporám“ nabízí zaplatit až 50 % celkových nákladů na realizaci tohoto projektu. Druhou polovinu z předpokládaných osmi set tisíc korun budeme muset uhradit postupným splácením půjčky. Prosíme, abyste na tuto potřebu sboru pamatovali při odevzdávání darů a placení saláru, který je nejlépe uhradit do poloviny prosince, buď přímo pokladníku Jiřímu Břeňovi, některému z presbyterů nebo na číslo sborového účtu: 1143219389/0800. Děkujeme.

 

rijen 2009(2).rtf (1,7 MB)

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

19. 5. Nedělní bohoslužba 9.00
20. po NENÍ Nábožko v Jarošově 15,15
21. út Nábožko v Proseči 14,45. Biblická 17,30
 
24. pá NOC KOSTELŮ 16.00 - 23.00
26. 5. Nedělní bohoslužba  9.00