22.04.2023 11:37

Ez 47,1-12; první čtení J 21,1-14

Ez 47,1-12; první čtení J 21,1-14

Milí bratři a sestry,

jsme ve velikonoční době, v době mezi Ježíšovým vzkříšením a jeho nanebevstoupením. Je to doba, kdy se Ježíš během 40 dní setkával s učedníky a dával se jim poznat. Proměňoval jejich zklamání a obavy a z učedníků se stávali apoštolové. Třetí Ježíšovo zjevení učedníkům bylo u jezera a nastalo po jejich neúspěšném rybolovu. Z tohoto rybolovu se díky Ježíšovu slovu, které učedníci poslechli, stal rybolov naprosto mimořádný. Ulovili tehdy 153 velkých ryb.

Tento příběh můžeme vnímat jako příběh o překonání marné námahy a velkého zklamání. Učedníci se celou noc namáhali a nic neulovili. Nad ránem nemají nic k jídlu. Navzdory svému úsilí nemají co jíst, nemají, co nabídnout a nemají ani moc, co říct. Jejich situace se zásadně změní, když k nim promluvil Ježíš. Řekl jim, aby hodili síť na pravou stranu lodi, a když ho poslechli a udělali to, tak tam našli ryby. Velké množství ryb.

Pravá strana je důležitým místem. Je místem zdaru. Ve vidění proroka Ezechiela je pravá strana místem, ze kterého vytéká z chrámu, ze svatyně, životodárná voda. Tak to viděl a napsal prorok Ezechiel: „A hle, voda se řinula z pravé strany.“ (Ez 47,2). Ezechiel viděl chrámový pramen, který vytékal ze svatyně a tekl do Mrtvého moře a uzdravoval vody v tomto moři, takže byly plné ryb. Bylo tam velmi mnoho ryb a byli tam taky rybáři a rozprostírali své sítě a patrně měli velký úlovek. „Ryb rozličného druhu bude velmi mnoho jako ryb ve Velkém moři.“ (Ez 47,10).

Ty dva texty, Ježíšovo zjevení učedníkům u jezera a proměna jejich rybolovu z neúspěšného ve velmi úspěšný a vize proroka Ezechiela o chrámovém pramenu, který uzdravuje vody Mrtvého moře, takže jsou plné ryb - tyto dva texty jsou propojeny několika motivy. Některé společné motivy jsou skryté, jsou uvedeny jen v náznaku, ale některé jsou velmi zřetelné. Patrně tím nejzřetelnějším, tím, co nás na první poslech nejvíc zaujme, je ten motiv ryb a rybářů.

Ale to, co ty texty ještě hlouběji spojuje, je vylíčení určité zásadní proměny. Tato proměna je ve vizi proroka Ezechiela popsaná jako uzdravení. Uzdravení vody, ve které nebyl žádný život. Tyto vody jsou uzdraveny přítokem chrámového pramene a dokonce čteme, že „zůstane naživu všechno tam, kam se ten potok vlévá.“ (Ez 47,9). Takto popsaná proměna je velmi zásadní a vynikne o to víc, když si uvědomíme, že v této krajině je to dodnes přesně naopak.

Do Mrtvého moře se vlévá řeka Jordán a také další prameny. Možná nejznámější je právě pramen z oázy Ejn-gedi. To je vydatný pramen, kolem kterého je v poušti u Mrtvého moře krásná oáza. Ale tyto sladké, životodárné vody se vlévají do Mrtvého moře a tam se smíchají s extrémně slanou vodou a vypařují se a Mrtvé moře se ve skutečnosti stává stále slanějším. V současné době je voda v Mrtvém moři zhruba 10x slanější než je průměrná slanost vody v oceánech. Takto extrémně slaná voda neumožňuje naprosto žádný život.

Takže Ezechiel vidí něco, co je vlastně opačným procesem vůči dění v této krajině. Voda, která v jeho vizi vytéká ze svatyně, šíří životodárné působení svatosti. Je to svým způsobem očistná voda. Uzdravující voda. Voda, která přináší plnost života. Nechává Boží svatost působit na mrtvých místech, zprostředkovává kontakt s Božím životodárným dotykem. A okolní mrtvá krajina, neplodná, úplně vyprahlá a Mrtvé moře, bez živých tvorů, se pod vlivem vody ze svatyně promění v rajskou zahradu a v jezero plné ryb, kolem kterého se shromažďují rybáři.

Tato proměna krajiny a uzdravení vod může být obrazem proměny a uzdravení lidského nitra, které se setkává se vzkříšeným Pánem. Jakoby se Ježíš, nebo konkrétněji, slovo vzkříšeného Pána, stalo pro zklamané učedníky životodárnou vodou. Jejich prázdné sítě se pak stávají sítěmi plnými. Učedníci jako by před tím lovili v Mrtvém moři, za celou noc jejich námahy ani ryba. A pak k nim promluví Ježíš. Osloví je. Řekne jim „děti!“, protože to je jeho základní důraz: „Jsme Boží děti.“ A proud životodárné vody v jeho slovech přitéká a zavlažuje vyprahlou nebo uzdravuje otrávenou duši učedníků.

„Děti, jak jste na tom?“, ptá se Pán. „Nemáme, co nabídnout,“ říkají učedníci. Nevadí: „Hoďte síť na pravou stranu, tam ryby najdete!“ Udělají to a jejich síť je najednou plná ryb. To je nečekaná proměna jejich dosavadní marné snahy, proměna jejich zklamání, proměna mrtvých vod ve vody plné života. Vody, ve kterých učedníci jako rybáři zahrnuli do své sítě 153 velkých ryb. Těch ulovených ryb bylo právě 153. To číslo poutá pozornost. Proč nestačí říct, že těch ryb bylo hodně? Nebo pokud by chtěl evangelista Jan být trochu přesnější, tak mohl říct, že jich bylo kolem 150. Ne, bylo jich přesně 153.

Je to zajímavé číslo, je to součet číselné řady od 1 do 17. Tedy 1 + 2 + 3 + 4 až + 17. Jeden z výkladů těchto čísel, čísla 17 a 153, odkazuje k místním jménům dvou pramenů, které jsou zmíněny právě v tom dnešním oddíle z proroka Ezechiela. Pramen se hebrejsky řekne Ejn a Ezechiel uvádí jména dvou pramenů: „A stane se, že tam budou stát rybáři od Ejn-gedi až k Ejn-eglajim a budou rozprostírat sítě a ryb rozličného druhu bude velmi mnoho.“ (Ez 47,10). V hebrejštině má každé písmeno svoji číselnou hodnotu. Když se sečte číselná hodnota písmen ve slově Gedi (גדי), tak je to 17 a číselná hodnota jména Eglajim (עגלים) je 153. Ejn-gedi a Ejn-eglajim jsou prameny, které leží na protilehlých stranách Mrtvého moře. To znamená, že voda bude uzdravena v celém Mrtvém moři. A kolem celého Mrtvého moře budou stát rybáři se svými sítěmi, protože tam bude velmi mnoho rozličných druhů ryb.

V počtu ryb u evangelisty Jana tak můžeme vidět zašifrovaný odkaz právě k tomu množství rozličných druhů ryb, které budou v celém již ne mrtvém, ale živém moři. A v posledku zde tedy můžeme zahlédnout dosah, který má slovo vzkříšeného Pána. Učedníci tím, že jednají na základě Ježíšova slova, jsou jakoby prvními z těch rybářů „od Ejn-gedi až k Ejn-eglajim“, o kterých píše prorok Ezechiel. A tím, co prožijí se vzkříšeným Pánem, se začne naplňovat ta Ezechielova velkolepá vize o uzdravení mrtvých vod a celé okolní krajiny. Ježíš je tím chrámem a jeho slova jsou těmi uzdravujícími vodami vytékajícími ze svatyně. Vodami, které přináší nový život, uzdravují a oživují, to co je vyprahlé a mrtvé. Myslím, že i takto smíme rozumět tomu propojení mezi vizí proroka Ezechiela a příběhem o rybolovu učedníků.

Milí bratři a sestry, evangelista Jan byl teolog, který pomocí zdánlivě banálních vyprávění naznačuje nesmírně hluboký, univerzální dosah Ježíšových slov a jeho symbolických činů. Evangelista Jan to dělá zajímavým způsobem. Nevysvětlí všechno, jen naznačí a ponechává u posluchačů svého evangelia prostor pro jejich vlastní pochopení. Otevře dveře k Bohu, pozve do jeho blízkosti a nechává nás vstoupit do prostoru, ve kterém se děje víra, ve kterém se uzdravuje naše nitro, ve kterém se setkáváme s životodárnou vodou Ježíšových slov.

Pane, proměňuj i dnes naše nitro svým slovem. Amen.

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA