13.12.2010 22:22

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – prosinec 2010 U Boha není nic nemožného (L 1,37)

U Boha není nic nemožného (L 1,37)

Po Mariině souhlasu „staň se mi podle tvého slova“ (L 1,38) se stává Boží přítomnost v lidském světě doslova hmatatelnou skutečností. Co víc si má přát člověk odkázaný ve své přízemnosti často jen na to, nač si může sáhnout? Také Marie žádá kus jistoty, klade otázky a chce pochopit. V čem je však následováníhodná, je to, že jí jako jistota postačí sdělení: „U Boha není nic nemožného“.

Nechme na sebe na sklonku adventu zapůsobit tuto výpověď v její plné síle. Přemýšleli jste někdy o tom, co bychom si z celého Písma vybrali, kdybychom si nesměli vzít víc než jedinou větu? Mohla by jí být právě ta zmíněná. Je v ní obsaženo tajemství toho, kdo je Bůh. Tam, kde skončily naše možnosti, nemusí díky Bohu nastat beznaděj. Pokud by se také naše mluvení k Bohu mělo vejít do jedné věty, mohla by to být ta Mariina: „Staň se mi podle tvého slova“? Třeba se nám to během letošních vánoc stane zřejmější. Pokojné vánoce vám přeje

Lukáš Klíma – farář a Věra Tefová – kurátorka

 Rozpis bohoslužeb:

Čtvrtá neděle adventní (19. 12.)

bohoslužby v kostele, dětská vánoční hra

Boží hod Vánoční (25. 12.)

bohoslužby v kostele, se svatou Večeří Páně

Druhý svátek Vánoční (26. 12.)

bohoslužby na faře, kázat bude Naděje Čejková

Poslední den v roce (31. 12.)

bohoslužby na faře v 16.00 hod. se svatou Večeří Páně

První neděle v novém roce (2. 1. 2009)

bohoslužby na faře v 9.00 hod.

Od února je každá první neděle v měsíci rodinná s dětskými bohoslužbami a následným programem

Každou první neděli v měsíci jsou také ekumenické bohoslužby v Budislavi od 14.00 hod.

Každou druhou neděli v měsíci jsou bohoslužby na obecním úřadě v Jarošově od 13.30 hod.

 

Další sborové aktivity:

V neděli 2. 1. 2011 bude v prosečské sokolovně od 14.30 hod. ekumenické novoroční setkání katolických farností a evangelického sboru. Na tomto setkání mimo jiné vystoupí ekumenická schola „Za dveřmi“, která bude v našem kostele doprovázet také dětskou vánoční hru čtvrtou neděli adventní. Srdečně zveme vás i vaše známé na obě tato sejití.

Náboženství pro děti se koná pravidelně každý pátek v 14.30 hod. v Proseči a jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek v 16.00 hod. v Jarošově. K biblickým hodinám se v Proseči na faře scházíme ve středu a po vesnicích ve čtvrtek od 17.00 hod. v pořadí: Zderaz, Česká Rybná, Hluboká. Tématem je Markovo evangelium. Staršovstvo se setkává vždy třetí neděli v měsíci po bohoslužbách. Jedenkrát v měsíci bývá také sraz „třicátníků“.

V současné době probíhá na faře druhá fáze zateplovaní, tedy tepelná izolace stropů (z půdy) a podlah (ze sklepa). Děkujeme proto všem, kteří již vyrovnali salár. Ostatním připomínáme jeho vyrovnání nejlépe ještě před začátkem vánoc, a to buď pokladníku Jiřímu Břeňovi, některému z presbyterů nebo na číslo sborového účtu 1143219389/0800.

Rodinná štědrovečerní pobožnost

Úvodní slovo: V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. (1 J 4,9)

Píseň: 293 – Čas radosti, veselosti

Modlitba: Bože, původce všeho života, v této svaté noci nám zazářil jas tvého božského světla a my jsme poznali, že tvůj Syn se pro naši spásu stal člověkem. Dej, abychom toto tajemství ve víře pochopili a uchovali, dokud jednou nebudeme hledět na jeho nezahalenou slávu. O to tě prosíme skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho bratra, který s tebou a s Duchem svatým žije v našem středu nyní a na věky. Amen.

Čtení z evangelia: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid a vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davida, svého služebníka, jak mluvil ústy svatých proroků od pradávna. Zachránil nás od našich nepřátel a z rukou těch, kteří nás nenávidí, slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou učinil našemu otci Abrahamovi, že nám dá, abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života. (Lukáš 1,68–75)

Zamyšlení: Slova z Lukášova evangelia jsou chválou Boží věrnosti, která pronáší otec Jana Křtitele, kněz Zachariáš. V předchozích událostech nebyl tento kněz schopen s vírou zareagovat na Boží hlas. Ale protože byl nepochybně člověkem Bohu oddaným, Bůh mu dal svého Ducha a on se nyní raduje. Prožil mimořádné obdarování Bohem, nečekané početí a narození svého vlastního syna a tak je mu jasné, že i Boží Syn je již na cestě ke svému lidu. Těší se a vyznává, co to všechno bude pro jeho souvěrce znamenat.

My jsme se také během adventu těšili na vánoce, na velké Boží obdarování, které napodobujeme tím, že si dnes dáváme dárky. Někdy se ovšem tak trochu pověrečně bojíme dát svou radost najevo. Buď z ostychu před lidmi, nebo aby nám to ještě nepokazil nějaký „zákon schválnosti“. Mezi Božími zákony ale není žádný zákon schválnosti. Je tam jen zákon lásky. V něm je naše radost nejen oprávněná, ale i žádoucí.

Ať už tedy moudře a důstojně, jako dnes v evangeliu kněz Zachariáš, nebo s bezprostředností malých dětí rozzářených u vánočního stromečku, či ještě jakkoliv jinak, platí – radujme se v Pánu. Bůh na nás nezapomněl. Amen.

Píseň: 294 – Ó křesťané všichni

Požehnání: Boží Syn sestoupil mezi nás, abychom skrze něho měli přístup k Bohu Otci: ať nás Bůh skrze něho naplní svým pokojem a připočte nás ke společenství svých milovaných dětí. Amen.

 

prosinec 2010-1.rtf (1,9 MB)
prosinec 2010-2.rtf (41,6 kB)

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

19. 5. Nedělní bohoslužba 9.00
20. po NENÍ Nábožko v Jarošově 15,15
21. út Nábožko v Proseči 14,45. Biblická 17,30
 
24. pá NOC KOSTELŮ 16.00 - 23.00
26. 5. Nedělní bohoslužba  9.00