18.12.2018 22:47

Vánoční sborový dopis 2018

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – vánoce 2018

 

Raduj se a jásej z celého srdce, dcero jeruzalémská! … Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého! (Sof 3,14.15)

Důvod k radosti, ke které vyzývá Boží lid prorok Sofoniáš, spočívá v tom, že „Hospodin je uprostřed tebe“. To lze přeložit také tak, že „Hospodin je ve tvém nitru“. Tomuto prorokovu výroku rozuměla raná církev tak, že tou „dcerou jeruzalémskou“ je panna Maria a slova o tom, že Pán je v jejím nitru, vztáhla na to, že Pán je v jejím lůně.

Anděl Gabriel pozdravil Marii slovem: „Raduj se!“ (L 1,28). Je to stejné slovo, které nacházíme v řeckém překladu u proroka Sofoniáše. A Gabriel pak pokračuje slovy: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš ve svém lůně...“ (L 1,30.31). Maria počne ve svém nitru toho, kdo je označený jako „Pán“ (L 1,43), což je výraz, který v řeckém textu Starého zákona označuje Hospodina. Mariino nitro se tak stává místem Pánova přebývání. Nalezla u Boha milost, a proto se může radovat.

Za zamyšlení zde stojí souvislost mezi radostí (řecky chara) a milostí (řecky charis). V řečtině jsou obě tato slova vytvořena ze stejného kořene. Radost je důsledkem milosti, která se ve vánočním příběhu projevuje Hospodinovou niternou přítomností.

Přijďte s námi oslavit Boží milost a třeba i prožít něco z této radosti během letošních vánočních bohoslužeb.

Bohoslužby během adventu a vánoc

První neděle adventní (2. 12.)

bohoslužby se svatou Večeří Páně v 9 hod.

Druhá neděle adventní (9. 12.)

bohoslužby v 9 hod., odpoledne adventní koncert v 16 hod.

Čtvrtá neděle adventní (23. 12.)

bohoslužby v kostele v 9 hod., dětská vánoční slavnost

Boží hod Vánoční (25. 12.)

bohoslužby v kostele se svatou Večeří Páně v 9 hod.

Druhý svátek Vánoční (26. 12.)

bohoslužby na faře v 9 hod.

Poslední neděle v roce (30. 12.)

bohoslužby na faře v 9 hod.

Nový rok (1. 1. 2019)

bohoslužby na faře se svatou Večeří Páně v 16.00 hod.

Pravidelná sborová setkání a další sdělení

Každá první neděle v měsíci je rodinná s dětskými bohoslužbami. Po zbývající neděle je během bohoslužeb pro děti připravena nedělní škola. 

Náboženství pro mladší děti se koná v Jarošově vždy v pondělí v 15.15 hod. a pro starší děti v Proseči na faře vždy úterý od 14.45 hod. 

Konfirmační příprava probíhá v Jarošově v pátek od 16.15 hod. 

K biblickým hodinám se v Proseči na faře scházíme v úterý v 17.30 hod. Tématem je Lukášovo evangelium. Srdečně vás k tomuto přemýšlením nad Písmem zveme. 

Staršovstvo mívá setkání první úterý v měsíci od 18.30 hod. 

Návštěvu faráře můžete domluvit na mobilním čísle 608 054 457. 

Druhou adventní neděli (9. 12.) v 16.00 hod. bude v kostele adventní koncert sboru Vocatus ecumenicus. V tuto neděli bude po bohoslužbách a pak ještě před koncertem možnost zakoupit si na faře „fair trade“ zboží.

Během adventní doby bude ve sboru probíhat rozhovor o tom, jestli nově vymalovaný farní sál dále upravovat tak, aby lépe vyhovoval bohoslužebnému prostoru, nebo jej ponechat ve stávající podobě. Pokud převládne zájem o další úpravy, máme možnost využít projekt architekty Barbory Veselé, která navrhla již řadu interiérů evangelických kostelů a modliteben. Na faře budou během adventní doby k nahlédnutí fotografie těchto návrhů. Předpokládáme, že v případě zájmu by o konkrétním návrhu pro náš sbor proběhlo hlasování na výročním sborovém shromáždění.

Děkujeme všem, kteří již letos vyrovnali salár. Ostatní prosíme o jeho uhrazení nejlépe ještě před začátkem vánoc, a to buď pokladníkovi sboru Jiřímu Břeňovi, některému z presbyterů nebo na číslo sborového účtu 1143219389/0800. Tak, jak se celkově zvyšují náklady, zvýšil se pro příští rok odvod do personálního fondu i výše odváděných repartic, prosíme, pamatujte na to. Děkujeme.

Pokojné prožití adventní a vánoční doby vám za evangelický sbor přejí Lukáš Klíma aVera Tefrová

 

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

19. 5. Nedělní bohoslužba 9.00
20. po NENÍ Nábožko v Jarošově 15,15
21. út Nábožko v Proseči 14,45. Biblická 17,30
 
24. pá NOC KOSTELŮ 16.00 - 23.00
26. 5. Nedělní bohoslužba  9.00