19.03.2022 09:49

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – jaro 2022

„Panovník Hospodin mi dal jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět. Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji … a vím, že nebudu zahanben.“ (Iz 50,4-7)

U proroka Izajáše čteme o Hospodinovu služebníku, který naslouchá Bohu a přináší lidem Boží slovo. Je Božím učedníkem a zároveň je učitelem ve svém národě. Dokáže podpírat ty, kdo jsou zemdlení, tedy unavení dlouhým čekáním na záchranu. Neustále, den co den, je v úzkém vztahu s Bohem, je pod stálým Božím vlivem a neodporuje Božímu vedení. A přesto, nebo právě proto, se dostává do ostrého konfliktu se svým lidem, ke kterému je poslán. Je pokořován, týrán a znevažován. Je na něm pácháno násilí a bezpráví, ale on se nenechá od svého poslání odvrátit. Doufá v Boží pomoc, a proto je pevný. Snáší nespravedlivý lidský soud s vědomím toho, že Bůh ho nakonec obhájí.

Ze starozákonních proroků asi nejvíc vytrpěl od svých současníků prorok Jeremjáš a někteří vykladači se domnívají, že právě on je tímto Hospodinovým služebníkem. Ovšem nejzřetelněji můžeme tuto pozoruhodnou postavu rozpoznat v Ježíši Kristu. Právě během Velikonoc si připomínáme jeho ponížení, potupení od svévolných lidí a vydání na smrt. Ježíš to všechno snáší, neuhýbá před tím, nastavuje svou tvář, nastavuje a dává celý svůj život. Bůh zůstává jeho pomocí až do konce, až do nového začátku, kterým je nový, věčný život.

Velikonoce nás zvou k tomu, abychom znovu promysleli příběh naší záchrany z moci hříchu a věčného zahynutí. A také, abychom společně oslavili Ježíšovo vítězství, které je naší nadějí v každé době.

 

Čtvrtek 14. 4.

Pašijové čtení od 18.00 hod. na faře

Pátek 15. 4.

Bohoslužby v kostele s vysluhováním VP v 9.00 hod.

Neděle 17. 4.

Bohoslužby v kostele s vysluhováním VP v 9.00 hod.

Pondělí 18. 4.

Ekumenická pouť a bohoslužba v Budislavi v 14.30 hod.

Nedělní bohoslužby se konají od 9.00 ve farním sále, od května se budou bohoslužby konat pravidelně v kostele. 

První neděli v měsíci je dětská bohoslužba. 

Mezi každotýdenní sborové aktivity patří také výuka náboženství pro děti, která probíhá ve středu v 15.30 v Jarošově. 

V úterý v 18.30 se na faře koná biblická hodina a konfirmační příprava je v pátek v 15.30 hod. také na faře.

V neděli 27. března se uskuteční výroční sborové shromáždění, které každoročně mimo jiné schvaluje rozpočet na aktuální rok (viz druhá strana). 

Na ekumenickou pouť do kostelíku v Budislavi vycházíme v pondělí 18. 4. v 13.00 z prosečského náměstí.

Mimořádná sbírka v našem sboru na pomoc lidem postiženým válkou na Ukrajině činila 65 tisíc Kč a byla rozdělena na pomoc organizovanou přes Diakonii naší církve a přes neziskovou organizaci Carmel, ubytovávající uprchlíky na východním Slovensku. 

Náš sbor se také letos připojí k postní sbírce, jejíž výtěžek pomůže uprchlíkům z Ukrajiny v České Republice a také přímo lidem na Ukrajině. Tato sbírka bude odeslána po velikonocích. Můžete na ni přispívat v hotovosti pokladníkovi našeho sboru Jiřímu Břeňovi nebo bezhotovostním převodem na sborový účet číslo 1143219389/0800 a do zprávy pro příjemce uvést UKRAJINA.

Na 29. května je naplánovaná seniorátní neděle v Poličce. Po společné bohoslužbě od 9.00 bude povídání o zpěvníku Svítá s farářem Pavlem Klineckým. 

Do konce měsíce května se již tradičně koná sbírka na Jeronýmovu jednotu, která slouží na stavební účely naší církve. Bližší informace jsou uvedeny v přiloženém informačním letáčku.

Na 10. června v rámci Noci kostelů chystáme bohatý program. Nejen pro děti bude ve farním parku divadlo, následovat bude v kostele přednáška s Václavem Vackem a pak koncert Daniela Juna. 

Letní dětský tábor plánujeme od 6. do 13. srpna v Orlických horách.

Děkujeme za vaši časovou, finanční i modlitební účast, kterou se podílíte na životě našeho sboru.

 

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA