10.04.2011 22:42

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – jaro 2011

 

Zamyšlení k Velikonocím

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. (Mk 10,45)

Milí bratři a sestry,

velikonoční doba nám připomíná Ježíšovu službu až do krajnosti. Úvodní verš z Markova evangelia umožňuje nahlédnout do úmyslu, se kterým Ježíš přišel na tento svět. Přišel jako ten, kdo si nechce nechat sloužit, ale kdo slouží. Dal to najevo celým svým pozemským životem. Přichází v chudobě, pomáhá strádajícím, uzdravuje nemocné, zastává se těch, kteří jsou v očích druhých lidí bezvýznamní, umývá apoštolům nohy při poslední večeři a dává svůj život jako výkupné za mnohé.

Svým životem nás Ježíš chce povzbudit, abychom také měli odvahu sloužit. Přestože ve světě se mnozí ucházejí o moc a výhodné postavení, ve kterém chtějí dát ostatním pocítit svou důležitost a nadřazenost, mezi Ježíšovými učedníky tomu tak podle Ježíšových slov nebude. Touha po moci a záměr dát pocítit druhým, že mám nad nimi převahu, byla, je a asi i bude něčím, co se trvale protiví Božímu království. Proto mohou být velikonoční oslavy sloužícího, na smrt vydaného a vzkříšeného Pána, důležitou inspirací pro naši křesťanskou službu. S přáním požehnaných velikonočních svátků

Lukáš Klíma a Věra Tefrová

Rozpis svátečních bohoslužeb

Čtvrtek 21. 4.

Pašijové čtení na faře v 18.00 hod.

Pátek 22. 4.

Bohoslužby v kostele s vysluhováním VP v 17.00 hod.

Neděle 24. 4.

Bohoslužby v kostele s vysluhováním VP v 9.00 hod.

Pondělí 25. 4.

Bohoslužby v kapli Boží lásky v Budislavi v 16.30 hod.

Čtvrtek 2. 6.

Svátek Nanebevstoupení v kostele v 17.00

Neděle 12. 6.

Svatodušní neděle s vysluhováním VP

V pondělí 25. 4. bude pěší výlet do Budislavi, sraz v Proseči na horním konci náměstí je ve 14.30 hod.

Autobusem je možno jet v 15.15. Zpět autobusem z Budislavi v 17.57 hod.

Ze života sboru

Centrem sborového života jsou pravidelné nedělní bohoslužby, k nimž vás srdečně zveme. Od Velikonoc se budeme k bohoslužbám setkávat v kostele. Každá první neděle v měsíci je „rodinná“, kázání v tuto neděli je přizpůsobené pro děti, při zpěvu nás často doprovází ekumenická schola a po bohoslužbách bývá posezení s občerstvením a popovídáním, někdy i promítáním fotek a programem zajímavého hosta. Odpoledne ještě bývá od 17.00 hod. pro děti promítání filmu.

Pro ty, kteří o to stojí a nemohou z různých důvodů navštěvovat sborová nedělní shromáždění, je možnost požádat o návštěvu domů bratra faráře (mobil 608 054 457).

Jako každý rok, i letos plánujeme jarní brigádu na úklid kolem kostela a ve farním parku a prosíme všechny, kdo mohou, aby přišli pomoci. Termín brigády je v pátek 29. 4. od 14.00 hod.

Letos pokračujeme v průběžné sbírce na střechu kostela, která bude v dohledné době potřebovat rozsáhlejší údržbu. Zatím máme na tento účel shromážděno něco přes sedmdesát tisíc korun. K proplacení přislíbených peněz na zateplení fary z fondu Zelená úsporám zatím ještě nedošlo. Smlouvu bychom měli dostat v dubnu a doufáme, že dotace bude vyřízena během léta. V květnu již tradičně probíhá sbírka na Jeronýmovu jednotu, která slouží na stavební účely, bližší informace viz přiložený informační leták. Každoročně také odvádíme na každého člena sboru v rámci seniorátních a celocírkevních repartic a personálního fondu celkem 200,- Kč. Na to prosíme, pamatujte při odvádění saláru, který je možno platit i po částech během celého roku.

Kázání, fotky a další informace ze sborového života najdete na pravidelně aktualizovaných webových stránkách našeho sboru: www.prosec.evangnet.cz

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

19. 5. Nedělní bohoslužba 9.00
20. po NENÍ Nábožko v Jarošově 15,15
21. út Nábožko v Proseči 14,45. Biblická 17,30
 
24. pá NOC KOSTELŮ 16.00 - 23.00
26. 5. Nedělní bohoslužba  9.00