20.07.2011 11:57

Ekumenická oslava Cyrila a Metoděje v Proseči (článek)

Cyril (Konstantin) a Metoděj, bratři ze Soluně, nazývaní také jako „Slovanští věrozvěstové“, jsou známí v celé Evropě a jako patronové Evropy i v celém křesťanském světě. Pro svoji misijní činnost, zaměřenou na přinášení zjevené pravdy novým národům s úctou a citlivostí k jejich vlastnímu duchovnímu svérázu, se stali konkrétními vzory a duchovními oporami pro všechny křesťany až dodnes. Jejich působení má sjednocující význam pro slovanské národy a pro celou Evropu.

Blíže se seznámit s těmito důležitými postavami nejen naší národní historie a s jejich odkazem, společně oslavit jejich památku a posílit tak dobré vztahy mezi farnostmi našeho města, bylo cílem slavnosti, která našla 5. července výborné zázemí v prostorách kostela sv. Mikuláše a v přilehlém farním dvoře.

Prvním blokem v rámci takto zaměřeného odpoledne byla panelová diskuze, do níž přijali pozvání prof. Pavel Ambros z Olomouce, prof. Petr Pokorný z Prahy, ThDr. Petr Melmuk a Doc. Eva Melmuková z historické společnosti Veritas. Prof. Ambros se ve svém vstupu zaměřil na představení některých rysů byzantské spirituality, ze které oba bratři čerpali sílu a inspiraci: člověk je stvořený k Božímu obrazu a k Boží podobě a tyto rozměry svého lidství má vědomě rozvíjet. Duchovní život je lidský život ve vší jeho rozmanitosti, ovšem prostoupený vědomím Boží blízkosti a lásky.

Prof. Pokorný následně poreferoval o jejich překladu Bible a dalších liturgických textů do jazyka, kterému Slované rozuměli. Za tímto účelem bylo Konstantinem vytvořeno nejstarší slovanské Písmo, které neslo základ kultury a vzdělanosti Velké Moravy a později se rozšířilo i do jiných slovanských zemí. Doc. Melmuková vylíčila ohlas cyrilometodějské tradice v Husitství, českobratrství a luterské reformaci v 15. a 16. století, které o tuto tradici opíraly požadavek přijímání z kalicha i pro laiky a českého bohoslužebného jazyka. ThDr. Melmuk na závěr představil činnost historické společnosti Veritas, která se v ekumenické šíři spolupracovníků z mnoha církví fundovaně zabývá odkazem českých duchovních tradic. To, co v této části trochu chybělo, byl nástin životopisu obou postav, který zájemce najde např. v loni vydané brožurce od prof. Petra Piťhy s názvem „Svatí Cyril a Metoděj“.

K další části oslav, kterou byl koncert souboru Vox Humana, se sešlo ještě více lidí než k panelové diskuzi a zcela zaplněný kostel vyjadřoval atmosféru zájmu o tento kulturní počin. Na programu byla kantáta Johanna Sebastiana Bacha „Zůstaň s námi, Pane“ a další díla klasické hudby. Slovem doprovázel umělecký vedoucí souboru, Mgr. Jan Jun, který přibližoval jednotlivé skladby a pomáhal tak lépe porozumět krásné a hluboké hudbě. Dirigování se ujal nadaný mladý hudebník Jiří Kabát, který spolu s několika dalšími členy souboru vystupoval také na Smetanově Litomyšli.

O přestávce mezi panelovou diskuzí a koncertem bylo ve farním dvoře připraveno pohoštění v podobě grilovaného masa a nápojů, které se svým týmem nabízel Pavel Němec. Nad hlavami hodujících projížděli děti na lanovce, kterou instaloval pan Buben z Chotovic. Děti se také mohli vyřádit na trampolíně a pro menší z nich byl na faře nachystán pěkný program pod vedením Jany Renzové. Dalším doprovodným programem pro ty, kteří se chtěli trochu projít, byla prohlídka nedalekého evangelického kostela a Staré evangelické školy, ve kterých probíhají v této době zajímavé výstavy.

Vyvrcholením oslav byla podvečerní ekumenická bohoslužba, při které kázal na oddíl z Lukášova evangelia jeden z účastníků panelové diskuze – prof. Petr Pokorný. Tento oddíl zachycuje cestu dvou zklamaných Ježíšových učedníku, kteří jdou po Ježíšově ukřižování pryč z Jeruzaléma, do vsi jménem Emaus. Na této cestě se k nim přidá vzkříšený Ježíš a vykládá jim Písmo. Oni jej nepoznají, ale když přijdou do vesnice, tak jej zvou, aby s nimi zůstal: „Zůstaň s námi, Pane, vždyť už je k večeru a den se schyluje.“ Prof. Pokorný ve svém působivém kázání mimo jiné vyložil schylující se den jako metaforu pro soumrak lidského života, do kterého se Ježíš nechává pozvat, aby v něm otevřel oči pro svou novou přítomnost.

Z celého průběhu odpoledne jsem měl velkou radost, byla to pro mě ukázka dobré spolupráce mnoha zúčastněných organizátorů, která přinesla plody v podobě vydařené oslavy pro lidi nejen z našeho města. Všem ochotným organizátorům bych chtěl proto touto cestou poděkovat a také městu Proseč za finanční podporu.

Mgr. Lukáš Klíma

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA