20.07.2011 11:57

Ekumenická oslava Cyrila a Metoděje v Proseči (článek)

Cyril (Konstantin) a Metoděj, bratři ze Soluně, nazývaní také jako „Slovanští věrozvěstové“, jsou známí v celé Evropě a jako patronové Evropy i v celém křesťanském světě. Pro svoji misijní činnost, zaměřenou na přinášení zjevené pravdy novým národům s úctou a citlivostí k jejich vlastnímu duchovnímu svérázu, se stali konkrétními vzory a duchovními oporami pro všechny křesťany až dodnes. Jejich působení má sjednocující význam pro slovanské národy a pro celou Evropu.

Blíže se seznámit s těmito důležitými postavami nejen naší národní historie a s jejich odkazem, společně oslavit jejich památku a posílit tak dobré vztahy mezi farnostmi našeho města, bylo cílem slavnosti, která našla 5. července výborné zázemí v prostorách kostela sv. Mikuláše a v přilehlém farním dvoře.

Prvním blokem v rámci takto zaměřeného odpoledne byla panelová diskuze, do níž přijali pozvání prof. Pavel Ambros z Olomouce, prof. Petr Pokorný z Prahy, ThDr. Petr Melmuk a Doc. Eva Melmuková z historické společnosti Veritas. Prof. Ambros se ve svém vstupu zaměřil na představení některých rysů byzantské spirituality, ze které oba bratři čerpali sílu a inspiraci: člověk je stvořený k Božímu obrazu a k Boží podobě a tyto rozměry svého lidství má vědomě rozvíjet. Duchovní život je lidský život ve vší jeho rozmanitosti, ovšem prostoupený vědomím Boží blízkosti a lásky.

Prof. Pokorný následně poreferoval o jejich překladu Bible a dalších liturgických textů do jazyka, kterému Slované rozuměli. Za tímto účelem bylo Konstantinem vytvořeno nejstarší slovanské Písmo, které neslo základ kultury a vzdělanosti Velké Moravy a později se rozšířilo i do jiných slovanských zemí. Doc. Melmuková vylíčila ohlas cyrilometodějské tradice v Husitství, českobratrství a luterské reformaci v 15. a 16. století, které o tuto tradici opíraly požadavek přijímání z kalicha i pro laiky a českého bohoslužebného jazyka. ThDr. Melmuk na závěr představil činnost historické společnosti Veritas, která se v ekumenické šíři spolupracovníků z mnoha církví fundovaně zabývá odkazem českých duchovních tradic. To, co v této části trochu chybělo, byl nástin životopisu obou postav, který zájemce najde např. v loni vydané brožurce od prof. Petra Piťhy s názvem „Svatí Cyril a Metoděj“.

K další části oslav, kterou byl koncert souboru Vox Humana, se sešlo ještě více lidí než k panelové diskuzi a zcela zaplněný kostel vyjadřoval atmosféru zájmu o tento kulturní počin. Na programu byla kantáta Johanna Sebastiana Bacha „Zůstaň s námi, Pane“ a další díla klasické hudby. Slovem doprovázel umělecký vedoucí souboru, Mgr. Jan Jun, který přibližoval jednotlivé skladby a pomáhal tak lépe porozumět krásné a hluboké hudbě. Dirigování se ujal nadaný mladý hudebník Jiří Kabát, který spolu s několika dalšími členy souboru vystupoval také na Smetanově Litomyšli.

O přestávce mezi panelovou diskuzí a koncertem bylo ve farním dvoře připraveno pohoštění v podobě grilovaného masa a nápojů, které se svým týmem nabízel Pavel Němec. Nad hlavami hodujících projížděli děti na lanovce, kterou instaloval pan Buben z Chotovic. Děti se také mohli vyřádit na trampolíně a pro menší z nich byl na faře nachystán pěkný program pod vedením Jany Renzové. Dalším doprovodným programem pro ty, kteří se chtěli trochu projít, byla prohlídka nedalekého evangelického kostela a Staré evangelické školy, ve kterých probíhají v této době zajímavé výstavy.

Vyvrcholením oslav byla podvečerní ekumenická bohoslužba, při které kázal na oddíl z Lukášova evangelia jeden z účastníků panelové diskuze – prof. Petr Pokorný. Tento oddíl zachycuje cestu dvou zklamaných Ježíšových učedníku, kteří jdou po Ježíšově ukřižování pryč z Jeruzaléma, do vsi jménem Emaus. Na této cestě se k nim přidá vzkříšený Ježíš a vykládá jim Písmo. Oni jej nepoznají, ale když přijdou do vesnice, tak jej zvou, aby s nimi zůstal: „Zůstaň s námi, Pane, vždyť už je k večeru a den se schyluje.“ Prof. Pokorný ve svém působivém kázání mimo jiné vyložil schylující se den jako metaforu pro soumrak lidského života, do kterého se Ježíš nechává pozvat, aby v něm otevřel oči pro svou novou přítomnost.

Z celého průběhu odpoledne jsem měl velkou radost, byla to pro mě ukázka dobré spolupráce mnoha zúčastněných organizátorů, která přinesla plody v podobě vydařené oslavy pro lidi nejen z našeho města. Všem ochotným organizátorům bych chtěl proto touto cestou poděkovat a také městu Proseč za finanční podporu.

Mgr. Lukáš Klíma

—————

Zpět


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Proseč 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E


468 000 207
farář: 608 054 457
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

18. 11. Nedělní bohoslužba 9.00
19. po 14,45 Nábožko mladší sk. (Jarošov)
20. út 15,00 Nábožko starší sk. (na faře)
23. pá setkání třicátníků (Litomyšl)
25. 11. Nedělní bohoslužba 9.00