Archiv článků

20.01.2023 10:30

Mt 4,12-17

Mt 4,12-17 Milí bratři a sestry, dnešní evangelijní oddíl je v ekumenickém překladu nadepsaný slovy: „Počátek Ježíšovy činnosti“. Myslí se tím počátek Ježíšovy veřejné činnosti. S čím Ježíš vystoupí na veřejnost? Jaké bude jeho poselství? Ježíš začal kázat a kázal úplně to stejné, co před...

Celý článek

—————

13.01.2023 10:32

Ex 33,12-23

Ex 33,12-23; První čtení: J 1,15-18; introit: Ž 103,7-10 Milí bratři a sestry, dnes je druhá neděle po Zjevení Páně. Tím Zjevením Páně se myslí událost, kdy z dalekého východu přijdou k nedávno narozenému Ježíšovi mudrci a předloží mu královské dary. Proto se lidově tento svátek, který se...

Celý článek

—————

31.12.2022 09:43

“Ať ti Bůh ukáže svou jasnou tvář.” (srov. Ž 67,2)

(převzato z www.vira.cz )  Zkuste si představit následující scénu: Na prahu roku překračujete práh šéfovy kanceláře. Ve firmě jste noví, šéfa jste ještě neviděli.  Ten teď sedí v křesle a dívá se z okna. Blížíte se k němu trochu nesměle. Přemýšlíte, proč si vás asi zavolal. Je vám...

Celý článek

—————

30.12.2022 20:19

Gn 1,1–3 (Nový rok)

Milí bratři a sestry, jsme na počátku nového kalendářního roku, proto jsem pro tuto chvíli vybral pro naše přemýšlení nad Biblí to, co je na jejím počátku. Setkáváme se zde s tím, jak autoři Písma přemýšlí o počátku světa a lidských dějin. Začátek a konec každého sdělení bývají zvlášť...

Celý článek

—————

30.12.2022 09:48

Zj 1,8-15 (Starý rok)

Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí. Já Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i kralování a vytrvalosti, dostal jsem se pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos … a uslyšel jsem za sebou mocný hlas...

Celý článek

—————

25.12.2022 20:17

Ga 4,3-7

Milí bratři a sestry, dneska slavíme narození Božího Syna, Ježíše Krista. Dva evangelijní příběhy, u Matouše a u Lukáše, které vypráví příběh jeho narození, jsou velmi známé. Apoštol Pavel v listu Galatským promýšlí význam a dosah této události. Odpovídá zde na otázku: Proč se Ježíš narodil?...

Celý článek

—————

10.12.2022 22:19

Rodinná štědrovečerní pobožnost

  Introit: Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“ (Izajáš 9,5) Modlitba: Věčný Bože, náš Pane, ty jsi k nám přišel jako malé a bezbranné dítě. Pro nás ses stal malým,...

Celý článek

—————

10.12.2022 22:16

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – vánoce 2022

„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.“ (L 2,10–11) Vánoce bývají spojeny s mnoha přípravami, zvyky, setkáními, starostmi a každý vánoční dobu prožívá trochu jinak. Následující bajka nám připomíná,...

Celý článek

—————

08.12.2022 20:21

2Kr 6,8-23

Milí bratři a sestry, adventní dobu můžeme pro sebe přijmout jako dobu, která nás zve k duchovní bdělosti. Jedním z adventních čtení jsou slova apoštola Pavla z listu Římanům, kde se píše: „Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám...

Celý článek

—————

12.11.2022 18:22

Diakonie Rolnička

Milí přátelé, opět si můžeme společně objednat zboží vyrobené v chráněných dílnách Diakonie Rolnička.

Celý článek

—————


Kontakt

Farní sbor ČCE - Proseč

Českobratrská 120
539 44 Proseč u Skutče

Mail: prosec@evangnet.cz
poloha: 49°48'13"N, 16°6'44"E
č. ú. 114 321 9389/0800


farář (admin.): 607 980 711
kurátorka: 737 509 897TENTO TÝDEN

3. 9. Rodinná neděle 9.00
staršovstvo
10. 9. Nedělní bohoslužba 9.00
 

 Aktuální NEDĚLKA